شماره قرارداد365
موجودی سرمایه 10 میلیون تومان
400
3M
حداکثر 4M
حداقل
سپیده بساطی رضون
سرمایه گذاران نوالتکس
6104-3374-8271-0413
ملت کارت فعال سرمایه گذار در تاریخ 16 /1400/01 انصراف دادند و قردارد 365 کنسل شده است در حال تایید سرمایه گذار

سر رسید

واریز سود

11فروردین 1399

در حال انتظار برای پرداخت سود